Negocjuj cenę. U nas kupisz najtaniej.

Darmowa dostawa Szczegółowa dokumentacja Darmowe dodatki

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

PROJEKTNAGLOWIE.PLDEFINICJE 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.PROJEKTNAGLOWIE.pl

 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 3. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający, a w przypadku Konta i Newslettera Sprzedający i użytkownik tych usług.

 4. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu:

  Marcin Pawlik Projekt Na Głowie, ul. Strumykowa 28f/5, 65-101 Zielona Góra, NIP: 9730694988, REGON: 524667454 , adres e-mail: kontakt@projektnaglowie.pl, tel. 571 007 545.

   

 5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

 7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.

 8. Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego, Newsletter oraz Konto.

 9. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

 10. Konto - dostępna dla użytkownika tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.

 11. Projekt (-y) – sprzedawane w Serwisie gotowe projekty architektoniczno-budowlane.

 12. Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://www.projektnaglowie.pl/cookies

 13. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

   POSTANOWIENIA WSTĘPNE§ 1

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

 2. Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 4. tryb postępowania reklamacyjnego

 

 

§ 2

 1. Kupujący akceptuje Regulamin.

 2. Głównym przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Projektów. Sprzedawane Projekty wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.

 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet urządzenia końcowego (np. komputer/smartfon/tablet), i wyposażonego w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym rejestracji w Serwisie, a także składania zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .

 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa lub normy dające wyinterpretować się ze zgodnego zamiaru stron zgodnie z przepisem art. 65 kc.§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer571 007 545, e-mailem – kontakt@projektnaglowie.pl . Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

PROJEKTY

§ 6

Projekty budowlane oferowane w Serwisie spełniają wymogi Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

§ 7

 1. Projekty są utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

 2. Autorskie prawa osobiste i majątkowe do Projektów przysługują Sprzedającemu lub innym wskazanym w tych Projektach osobom.

 3. Kupujący, który nabył Projekt, uzyskuje licencję do zastosowania go do jednej budowy.

§ 8

Sprzedający wyraża zgodę na dostosowanie Projektu do warunków lokalnych panujących w obszarze planowanej przez Kupującego inwestycji budowlanej, oraz do wykonania na podstawie zmienionego Projektu konkretnej realizacji.PROCEDURA ZAMÓWIENIA PROJEKTÓW

§ 9

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu i przesłanie go do Serwisu, przy czym wybór zamawianych Projektów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

 2. Kupujący wskazuje Projekty, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Projektów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

 3. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).

 4. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści). Następnie Kupujący przekierowywany jest do wybranej przez siebie metody płatności w celu opłacenia zakupionego Projektu.

 5. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest momentem zawarcia Umowy.

 6. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin.§ 10

 1. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

 2. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmiany Projektów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.

 3. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.DOSTAWA§ 11

 1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Projektów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Termin realizacji jest liczony od dnia zawarcia Umowy, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Projektów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący wzywa go do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Projektów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.

 3. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Projektów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Projektów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 20 stosuje się.

 4. Ustęp 1 powyżej nie ma zastosowania gdy Sprzedający odmówił dostarczenia Projektów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Projektów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Projektów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

 5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.§ 12

 1. Dostawa zamówionych Projektów standardowo realizowana jest za pośrednictwem Kuriera .

 2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.CENA I PŁATNOŚCI§13

 1. Ceny Projektów podane są na stronach Serwisu.

 2. Ceny Projektów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszt dostawy.

§ 14

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon, rachunek lub fakturę.§ 15

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

 1. za pobraniem – Kupujący należność za Projekty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki doręczycielowi.

 2. przelewem – należność za Projekty Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego w banku

  75109015350000000153285451

 3. przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności

   

USŁUGI NEWSLETTERA ORAZ KONTA§ 16

 1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 2. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.

 3. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

 4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych i jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiast po rezygnacji.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

  a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail użytkownika,

  b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§ 17

 1. Założenie Konta nie jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.

 2. Konto ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Serwisu.

 3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.

 4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „nowe konto”.

 5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 9 ust. 2 zdanie drugie.

 6. Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta w każdym momencie. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.

 7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zatwierdź” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.

 8. Konto zostaje założone w momencie wprowadzenia kodu aktywacyjnego na stronie Serwisu, podania hasła do Konta i kliknięcia przycisku „załóż konto”. Jest to moment zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.

 9. Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.

 10. Założenie Konta jest bezpłatne.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO§ 18

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Projekty bez wad.

 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Projektów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

§ 19

 1. Jeżeli Projekt posiada wadę, Kupujący może:

 1. żądać usunięcia wady przez Sprzedającego

 2. żądać wymiany Projektu na nowy

 3. żądać obniżenia ceny

 4. odstąpić od Umowy

 1. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Projekt na wolny od wad albo wadę usunie.

 2. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Projektu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Projektu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Projektu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 3. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Projektu ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.

 4. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.

 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Projektu lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 6. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.§ 20

 1. Reklamacje dotyczące Projektów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.

 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.

 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.§ 21

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Projektów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Projektów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Projektów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.§ 22

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 23

 1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Projektów kupionych w Serwisie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:

  1. umowy, której przedmiotem jest Projekt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. umowy, której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

  4. umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Projekty bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.

 4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Serwisu http://www.Projektnagłowie.pl/odstapienie

 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Projektów zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Projektów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Projektów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności.

 6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Projektów przez Kupującego w ramach skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od Umowy.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW§ 24

Przepisy § 25, § 26, § 27 § 28, § 29, § 30, § 31 i § 32 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.§ 25

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

 2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.§ 26

Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.§ 27

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.§ 28

Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta oraz Newslettera w każdym czasie bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.

§ 29

Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.§ 30

Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

 

§ 31

W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Projektów. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Projektów w danym terminie, lub dostarczenia Projektu, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.§ 32

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66 1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH§ 33

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego i innych użytkowników Serwisu.

 2. Użytkownicy w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO).

 4. W każdym czasie użytkownicy mogą zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.

 5. Użytkownikom przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

 6. Pełna treść wymaganych prawem informacji dotyczących uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się pod adresem: www.PROJEKTNAGLOWIE.pl/klauzulainformacyjnaRODO

§ 34

 1. Serwis posługuje się plikami Cookies.

 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.

 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies.POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 35

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

 2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Projektów oprócz usług określonych w Regulaminie.§ 36

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.§ 37

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.

 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.

 4. W przypadku Umów dotyczących usługi Konta oraz Newslettera zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384¹ Kodeksu cywilnego, to jest wtedy gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.

 5. W przypadku Umów sprzedaży świadczonej przez Serwis, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.

 Dlaczego warto kupić projekt u nas?

Negocjuj cenę,
u nas kupisz najtaniej
Darmowa
dostawa
Bezpłatne zgody
na zmiany
Szczegółowa
dokumentacja
Pomoc w wyborze
projektu
Pakiet darmowych
dodatków dla inwestora

Nasi partnerzy

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.