Negocjuj cenę. U nas kupisz najtaniej.

Darmowa dostawa Szczegółowa dokumentacja Darmowe dodatki

#Prawo, dokumentacja, finanse 8 lutego 2022

 

Poniżej dowiesz się kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Budowy, które zgłosisz bez projektu budowlanego:

 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • kanalizacja kablowa
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach
 • obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów
 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki
 • przydomowe ganki, oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:
  • do 35 m2
  • powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m

– przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki

 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000
 •  boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe bieżnie służące do rekreacji
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m
 •  przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35m2
 •  przyłącza:
  • elektroenergetyczne
  • wodociągowe
  • kanalizacyjne
  • gazowe
  • cieplne
  • telekomunikacyjne
 • kanały technologiczne w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi
 • stacje ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
 • niecki dezynfekcyjne, w tym z zadaszeniem
 • podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • płyt do składowania obornika
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
  • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 7m
  • silosów na kiszonkę
 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3.

Roboty budowlane, które zgłosisz bez projektu budowlanego:

 • przebudowa:
  • niektórych obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budową a wymagają zgłoszenia
  • sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych
  • dróg, torów i urządzeń kolejowych
  • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m
  • instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej
 • remont:
  • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
 • instalowanie:
  • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3m
  • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
  • tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
  • mikroinstalacji biogazu rolniczego.

 

Pamiętaj! Pozwolenie na budowę musisz uzyskać, jeśli:

Jeśli nie wiesz, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków.

 

Pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia

Jeśli chcesz, to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia robót budowlanych. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz odpowiednie dokumenty. Więcej informacji znajdziesz w opisie pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie z projektem budowlanym

W niektórych przypadkach do zgłoszenia jest wymagany projekt budowlany. Zobacz kiedy powinieneś złożyć zgłoszenie z projektem budowlanym.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie robót budowlanych złóż przed ich rozpoczęciem. W zgłoszeniu określ rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni złożone przez ciebie zgłoszenie, to urząd uzna ją za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

 

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zgłoszenie oraz załączniki

 

Dokumenty

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
  • budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem
   o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
   w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
  • budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych
  • budowy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3
  • mikroinstalacji biogazu rolniczego
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych i obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Do zgłoszenia budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych musisz dołączyć oświadczenie, że planowana budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Do zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany oraz do zgłoszenia instalowania instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie:
  • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych
  • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3 oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania mikroinstalacji gazu rolniczego, stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej dołącz wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzasadnienie zarządcy drogi.

W zgłoszeniu robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków dołącz pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Termin

Zgłoszenie robót budowlanych złóż przed ich rozpoczęciem. W zgłoszeniu określ rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni złożone przez ciebie zgłoszenie, to urząd uzna ją za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

 1. Urząd sprawdzi kompletność twojego zgłoszenia

 

Jeśli twoje zgłoszenie ma braki, urząd wyśle ci postanowienie wzywające do ich usunięcia. Urząd poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Gdy nie usuniesz braków w terminie, otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec robót budowlanych wymienionych w twoim zgłoszeniu.

Uzupełnione dokumenty złóż w tym urzędzie, w którym złożyłeś zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

 

 1. Urząd oceni, czy możesz budować lub wykonywać inne roboty budowlane na podstawie zgłoszenia

 

W jaki sposób otrzymasz zgodę na budowę

Jeśli twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, to urząd przyjmie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych tak zwaną milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Ale może, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Dostaniesz decyzję o sprzeciwie na wykonanie budowy lub robót budowlanych, jeśli:

 • nie uzupełnisz braków w zgłoszeniu
 • zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę
 • inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami
 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać ci uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych, które co do zasady wymagają jedynie zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki)

 

 1. Rozpocznij budowę

 

Do budowy lub innych robót budowlanych możesz przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – albo po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu, a chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy, to złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Wniosek złóż do urzędu, w którym zgłaszałeś budowę.

Urząd może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 21 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zgłoszenia. Jeśli zrobi to za późno, możesz uznać to za brak sprzeciwu.

Do budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowanych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych można przystąpić od razu po doręczeniu zgłoszenia urzędowi.

Uwaga! Jeśli twoje zgłoszenie dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zgłoś się do urzędu po dziennik budowy.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do robót budowlanych możesz przystąpić po 21 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia do właściwego urzędu, o ile ten urząd nie wniesie w ciągu tych 21 dni sprzeciwu. Termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczysz od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Urząd może, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych. Po wydaniu takiego zaświadczenia możesz od razu rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane.

Ważne! Zwróć uwagę, że urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że urząd nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie, żeby uznać sprzeciw za wniesiony. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd przyjął twoje zgłoszenie.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Twoim odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie złożyłeś do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie złożyłeś do urzędu wojewódzkiego

Uwaga! Osoby które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone z twojego zgłoszenia (np. twoi sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w nadzorze budowlanym. Taki tryb wynika z orzecznictwa sądu – wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygnatura II OSK 665/09) oraz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1403/16).

Warto wiedzieć

Jakie budowy nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia

W niektórych przypadkach nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę ani zgłoszenie. Dotyczy to:

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000m2powierzchni działki
 • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2powierzchni działki
 • altan działkowych i obiektów gospodarczych
 • wiat przystankowych i peronowych
 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500m2 i głębokości nieprzekraczającej 2m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych
 • parkometrów z własnym zasilaniem
 • zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach
 • przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85m2;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50m2
 • obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych
 • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych
 • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • telekomunikacyjnych linii kablowych
 • urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
  • posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych
  • punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych
  • piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł
 • obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych
 • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20m
 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych
 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel
 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki
 • obudowy ujęć wód podziemnych
 • punktów ładowania
 • urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
  • służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych
  • służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3m włącznie
 • obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami: elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, cieplnymi, zlokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej
 • naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5m3
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35m2
 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000m2 i głębokości nieprzekraczającej 3m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Jakie roboty budowlane nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia

 • przebudowa:
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
  • niektórych obiektów nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę a wymagających zezwolenia
  • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12m
  • urządzeń budowlanych
 • remont:
  • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę
  • budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
  • urządzeń budowlanych
 • instalowanie:
  • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3m
  • krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
  • pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej
  • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych
 • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Co musisz zrobić, gdy chcesz dokończyć budowę po zakupie działki z przyjętym i ważnym zgłoszeniem budowy

Jeśli kupiłeś działkę, na której trwa już budowa domu na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, to możesz przenieść je na siebie. Musisz złożyć wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

 

Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu budowy, możesz złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego. Po złożeniu takiego wniosku możesz – do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę  – powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego.

 

https://www.biznes.gov.pl/Dlaczego warto kupić projekt u nas?

Negocjuj cenę,
u nas kupisz najtaniej
Darmowa
dostawa
Bezpłatne zgody
na zmiany
Szczegółowa
dokumentacja
Pomoc w wyborze
projektu
Pakiet darmowych
dodatków dla inwestora

Nasi partnerzy

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.